Våra policy
MEDFOUR AB säkerställer tillsammans med våra leverantörer att de produkter som saluförs är framställda under förhållanden som är förenliga med de grundläggande villkor för hållbara leveranskedjor:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) 
  • ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 
  • FN:s barnkonvention, artikel 32 
  • det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet 
  • den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. 
  • den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet 
  • FN:s konvention mot korruption 

Samtliga av våra policy finns nedan.

Kvalitetspolicy MF-QD-2020-003 (Öppnas i PDF)

Miljöpolicy MF-QD-2020-004 (Öppnas i PDF)

Regulatorisk policy MF-QD-2020-006 (Öppnas i PDF)

Work Enviroment Policy MF-QD-2021-011 (Öppnas i PDF)

Lagrings- och transportpolicy MF-QD-2021-012 (Öppnas i PDF)

Policy för ansvarsfullt företagande (CSR) MF-QD-2021-013 (Öppnas i PDF)

Code of Conduct (for suppliers) MF-QD-2021-014 (Öppnas i PDF)

Ansvarig för efterlevnad av policy:
Jakob Nachtweij
CFO
+46 73 328 68 35
jakob.nachtweij@medfour.se

MEDFOUR AB
Organisationsnummer: 559008–9024
Nockebyvägen 68
167 75 Bromma